Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Wstęp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  
http://www.ratownictwopwz.pl/ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.10.2020

Strona internetowa http://www.ratownictwopwz.pl/  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SPZOZ PSRM w Błoniu.
Deklarację sporządzono dnia 2020-10-28 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne (opis procedury wnioskowo-skargowej) i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Edyta Sztandera- Gołdych, z którą można się kontaktować  mailowo: kancelaria@ratownictwopwz.pl lub telefonicznie tel: 22 725 40 71
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: kancelaria@ratownictwopwz.pl lub na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ul.  Lesznowska 20A, 05-870 Błonie.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  znajdują się na terenie Powiatowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  i jest to kompleks pomieszczeń o charakterze administracyjno  biurowym zlokalizowanych na parterze budynku, dostępne przez główne drzwi wejściowe do budynku.
Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych. Do wejścia głównego do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych dostosowany do podjazdu wózków. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku. Na terenie posesji  znajduje się parking, na którym wydzielono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zapewnienia możliwość wstępu osobom korzystającym z psa asystującego oraz zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynku z pomocą poinstruowanych pracowników zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

Zegar

Imieniny

Imieniny:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.